Hanuman Chalisa – Version 2 – Keyboard Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Hanuman Chalisa – Version 2 Keyboard Notes

For Hanuman Chalisa – Version 2 Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –
_
For Hanuman Chalisa Piano Notes – Version 1
_

Keyboard Notes for Hanuman Chalisa – Version 2 – Indian Notation (srg mpdn)


r          g~ d~ d
Jai      Hanu man

dn          dp      M~~ g
gyan      gun    sagar
Or
dn          dp       M~ gg

d      pM~ g     r *n
Jai    kapis      tihun
d      pM~M    g r

*n g      g gr r
lok       u_jaa_gar

rg        d~ d     dd  nd         pM~ g~ g
Ram   doot       atu_lit         bal dhaama

dpM~      gr           *n *n~      g g      r~ r
anjani     putra     pava_n    sut      naama


rg           d~ d      d n~         dp     M~ g
maha    bir         vikram    baj    rangi

dpM~         gr                r  *n *n~      g       g r~ r
kumati      nivaa_r       sumati         ke     sangi

rg                ddd           dn~ d       p M~ g
kanchan    varan       viraaj      subesa

d~pM~       g~ r *n       *n gg          r~ r
kaanan      kundal       kunchit     kesaa


rg          d~ d      d         dnd          pM~ g
haath   vajra     aur    dhwaja     viraaje

d~ p~         M~ g~      r *n~ g       grr
kandhe     moonj      jane_u       saaje
Or
dpM~         g~ r          *n *n~ g     grr

rg              ddd        d~ ndp      M~ g
shankar   suvan     kesri        nandan

d~p     Mg~ r         *n *n    gg       grr
tej       prataap     maha     jag    vandan


rg         d~ d      dn~      dp    M~ g
vidya   vaan    guni     ati     chaatur

d~ p     M~ g       rr *n~    g~       grr
raam   kaaj       karibe     ko      aatur

rg             gd~ d           dd    n~    d      pMg
prabhu charitra       suni   be    ko    rasiya

d~p          Mg~          r *n    gg         grr
Raam      Lakhan    Sita     man     basiya


rg              d~ d      dd     dnd       pM~g
sukshma roop     dhari siyahi  dikhavaa

dpM     g~ g        r *n    *n~ g      gr~ r
vikat    roop      dhari  lanka     jarava

rg              d~ d      dd        dnd       pM~g
bhima     roop      dhari  asur      sanhaare

dpM~ g              r      *n~ g      gr~ r
rama chandra ke    kaaj      sanvaare

rg         gd~ d           dnd         pM~g
laaye   sanjivan     lakhan    jiyaaye

dpM~ g r               r  *n *n    g~ (or gg)   gr~ r
shri raghu vir     harashi     ur              laaye

r~ g~              d~ d      dnd       pM~g
raghupati     kinhi    bahut    badhaayi

d~      pM~     g r        r  *n *n~   g~       grr
tum   mam    priye   bharat      sam   bhai

rgg          d~ d       dn~            dp      M~g
sahas     badan    tumharo  yash    gaave

dpM~       g r *n        *n ~ g      gr~ r
as kahi    shripati    kanth      lagaave


Will be updated

sanka dik brahmadi muneesa
naarad saarad sahit ahisa

yam kuber dig pal jahan te
kavi kovid kahi sake kahan te

tum up kaar sugrivahin kinha
Ram milaay raj pad deenha

tumharo mantra vibhishan manaa
lanke shwar bhay sab jag jaana

yug sahastra yojan par bhaanu
leelyo tahi madhur phal jaanu

_

Keyboard Notes for Songs

_

Keyboard Notes for Bhajan

_

Keyboard Notes

_
Song:
Hanuman Chalisa - Version 2 - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Hanuman Chalisa - Version 2 - Harmonium Swarlipi, Western and Indian Notation - D E~ A~ A AB AG F#~~ E Jai Hanu man gyan gun sagar r g~ d~ d dn dp M~~ g Jai Hanu man gyan gun sagar
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-