Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti – Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Harmonium Notes

For Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –
_

Piano Notes in Hindi for Jai Ganesh Deva – Ganesh Aarti (सारेग मपधनि)


सा     सारे रे      ग      गग ग
जय    गणेश     जय    गणेश

ग       गमगम      रेग रे
जय     गणेश       देवा
Or
ग        गम~ ग      रेगरे

(*नि *नि    सासा       रे~  रेरेसा
माता         जाकी      पार्वती,

गग        रेरे    सा~ सा
पिता      महा  देवा)  –  2


सासा      गग        पपपप
एक        दन्त       दयावंत,

~ प       प        म~ ग
चार         भुजा       धारी

साग      म      प~        पप
माथे      पर    तिलक    सोहे,
Or
साग       ग     पपप     पप

~ प             पम~ ग
मुसे        की      सवारी

सासा   रेरे        ग       गगग
पान     चढ़े      फुल    चढ़े,

गम      गम        रेगरे
और     चढ़े       मेवा

*नि *नि सा   सा    रे~ रे   रेसा
लड्डुवन      का    भोग    लगे

गग        रेरे       सा~ सा
संत       करे       सेवा


सा     सारे रे      ग      गग ग
जय    गणेश     जय    गणेश

ग       गमगम      रेग रे
जय     गणेश       देवा
Or
ग        गम~ ग      रेग रे

(*नि *नि    सासा       रे~  रेरेसा
माता         जाकी      पार्वती,

गग        रेरे    सा~ सा
पिता      महा  देवा)  –  2


सा ग      म     प~ प      पप
अंधन     को    आँख      देत,

~ प       प      म~ ग
कोढ़िन    को    काया

साग      म    प~ प    पप
बांझन   को  पुत्र       देत,

~ प      प      म~ ग
निर्धन     को     माया

सासा   रेरे        ग~~     गग
सुर      श्याम    शरण    आये
Or
सासा    रेरे       गगग      गग

गम        गम      रेगरे
सफल    किजे    सेवा

*नि    *नि सा~ सा   रे~   रेसा~ सा
जय    गणेश           जय   गणेश,

ग       गरे~ रे        सा~ सा
जय     गणेश         देवा


सा     सारे रे      ग      गग ग
जय    गणेश     जय    गणेश

ग       गमगम      रेग रे
जय     गणेश       देवा
Or
ग        गम~ ग      रेग रे

(*नि *नि    सासा       रे~  रेरेसा
माता         जाकी      पार्वती,

गग        रेरे    सा~ सा
पिता      महा  देवा)  –  2


व्रकतुंड महाकाय,
सूर्यकोटी समप्रभाः
निर्वघ्नं कुरु मे देव,
सर्वकार्येरुषु सवर्दा

_

Harmonium Notes for Songs – Notes in Hindi

_

Harmonium Notes for Bhajan

_

Harmonium Notes – Piano Notes in Hindi

_

Song:
Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Jai Ganesh Deva - Ganesh Aarti - Western and Indian Notation - E EE E E EFEF DE D Jai ganesh, Jai Ganesh deva g gmgm rg r Jai Ganesh deva
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-