Jashn-E-Bahaara – Notes in Hindi – Kehne Ko Jashn-E-Bahara Hai


Jashn-E-Bahaara – Kehne Ko Jashn-E-Bahara Hai Harmonium Notes

For Jashn-E-Bahaara Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes in Hindi for Jashn-E-Bahaara (सारेग मपधनि)


CDE FGAB

srg mpdn

Part 1

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekhke hairaan hai


रे*नि  रे*
Kehne_ ko_

निधध       धध~ ध~    नि
Jashn-e-bahara   hai
Or
निधध      धध~ ध~   रे*नि
नि~  ध    धध~ ध~   नि


रे*नि रे*      नि~ ध ध
Ishq_  yeh   dekh ke

ध~ ध~      ~
hairaan   hai


Repeat Part 1

रे*नि   रे*  नि~ ध  धध~ ध~       नि
Kehne ko  Jashn-e-bahara  hai

रे*नि   रे*   नि~ ध ध     ध~ ध~    ग~
Ishq    yeh  dekh ke  hairaan  hai


Part 2

Phool se khusboo
khafa khafa hai
gulshan mein

Chupa hai koi
ranj fiza ki
chilman mein


ध   ध  नि       निनि   निध
Phoo_l_ se   khus_boo

ध     निनि~
khafa  khafa

निरे* निधग     ग~~
hai_   gulshan   mein


ध~     नि     नि~ निध
Chupa  hai  koi

धध   निनि~
ranj    fiza

निरे* निधग     ग~~
ki_    chilman   mein


Part 3

Sare sehmein nazare hain
Soye soye waqt ke dhare hain

Aur dil mein koi
khoye si baatein hain

Ooooo hooooo…


     गग          गग~ ग~  
Sare   sehmein   nazare  hain

नि     ध      ~ ग  ग
Soye  soye   waqt   ke

ग~ ग~   रे रे~
dhare   hain


रेरे    गग   ग      
Aur  dil_mein   koi
Or
रेरे  ग~   ग~      

 नि     धग     ग
khoyi_si   baatein   hain
Or
 नि    धग  ग

~~      नि~~
Ooooo   hooooo…


Repeat Part 1 and 2

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekh ke hairaan hai

Phool se khusboo khafa
khafa hai gulshan mein

Chupa hai koi ranj fiza ki
chilman mein


रे*नि    रे*  नि~ ध  धध~ ध~       नि
Kehne  ko  Jashn-e-bahara  hai

रे*नि  रे*    नि~ ध ध     ध~ ध~    ग~
Ishq    yeh  dekh ke  hairaan  hai


ध   ध  नि       निनि   निध
Phoo_l_ se   khus_boo

ध     निनि~    निरे* निधग          ग~~
khafa  khafa hai_   gulshan   mein


ध~     नि     नि~ निध
Chupa  hai   koi

धध   निनि~  निरे* निधग      ग~~
ranj    fiza    ki_ chilman   mein


Part 4

Kaise kahen kya hai sitam
Sochte hai ab yeh hum
Koi kaise kahen woh hai
ya nahi humare


ग*~ रे*      रे* ध~
Kai_se_  kahen

पध       प ध
kya  hai  sitam
Or
प~     प ध


ग*~ रे*      रे* ध~
So_chte_ hai

पध         प ध
ab   yeh   hum


प  ध~ रे*   रे* रे*
Koi  kaise   kahen

रे*      रे*    रे*
woh   hai  ya

रे*रे*  रे*सा* रे*~~
nahi   humare


Part 5

Karte to hai saath safar
Faasle hain phir bhi magar
Jaise milte nahi kisi dariya
ke do kinare


Notes similar to part 4

ग*ग* रे* रे*   ध~
Karte_ to    hai

पध      प ध
saath    safar


ग*~ रे* रे*  ध~
Faasle      hain

पध        प ध
phir   bhi   magar


प      धधरे*   रे*रे*~
Jaise   milte  nahi

रे*रे*  रे*~ रे*~ रे*~
kisi  dariya_ ke

रे*रे* रे*सा* रे*~~
do     kinare


Part 6

Pass hain phir bhi paas nahi
Humko yeh gum raas nahi
Seeshe ki ek diware
hai jaise~~ darmiya


रे*रे* रे**     **   *
Pass_ hain  phir      bhi

*~ *    ध*ध*~
paas        nahi
Or
ध**    ध*ध*~


रे*रे*रे*     ग*     रे*निध
Humko   yeh   gum

 प ध
raas_ nahi


       प प नि~ नि नि
Seeshe_ ki   ek   deewar

नि     निरे*~~  निधध
hai   jaise~~   darmiya


Part 7

(Repeat part 3)

Sare sehmein nazare hain
Soye soye vaqt ke dhare hain
Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Oooo hoooo..


     गग          गग~ ग~  
Sare   sehmein   nazare  hain

नि      ध   ~ ग  ग   ग~ ग~   रे रे~
Soye  soye waqt   ke dhare  hain


रेरे   गग   ग          नि       धग   ग
Aur  dil_mein  koi     khoyi_si   baatein hain


Repeat Part 1 and 2

Kehne ko Jashn-e-bahara hai
Ishq yeh dekhke hairaan hai

Phool se khusboo khafa
khafa hai gulshan mein
Chupa hai koi ranj fiza
ki chilman mein


रे*नि रे* नि~ ध धध~ ध~ नि
Kehne ko Jashn-e-bahara hai

रे*नि रे* नि~ ध ध ध~ ध~ ग~
Ishq yeh dekh ke hairaan hai


ध ध नि निनि निध
Phool se khusboo

ध निनि~ निरे* निधग ग~~
khafa khafa hai gulshan mein


ध~ नि नि~ निध
Chupa hai koi

धध निनि~ निरे* निधग ग~~
ranj fiza ki chilman mein


Now, full harmonium notes for Jashn-E-Bahaara

Harmonium Notes For Jashn-E-Bahaara

Part 1

रे*नि  रे*  निधध  धध~ ध~  नि  |  धरे*नि रे*  नि~ ध ध  ध~ ध~  ~
Kehne ko Jashn-e-bahara hai  |  Ishq yeh dekhke hairaan hai

Repeat Part 1

Part 2

ध  ध  नि  निनि  निध  ध  निनि~  निरे* निधग  ग~~  |  ध~  नि  नि~ निध  धध  निनि~  निरे* निधग  ग~~
Phool se khusboo khafa khafa hai gulshan mein  |  Chupa hai koi ranj fiza ki chilman mein

Part 3

  गग  गग~ ग~    |  नि  ध  ~ ग ग  ग~ ग~  रे रे~  |  रेरे  गग  ग     नि  धग  ग
Sare sehmein nazare hain  |  Soye soye waqt ke dhare hain  |  Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Repeat Part 1 and 2

रे*नि  रे*  नि~ ध  धध~ ध~  नि  |  धरे*नि रे*  नि~ ध ध  ध~ ध~  ग~  |  ध  ध  नि  निनि  निध  ध  निनि~  निरे* निधग  ग~~  |  ध~  नि  नि~ निध  धध  निनि~  निरे* निधग  ग~~
Kehne ko Jashn-e-bahara hai  |  Ishq yeh dekh ke hairaan hai  |  Phool se khusboo khafa khafa hai gulshan mein  |  Chupa hai koi ranj fiza ki chilman mein

Part 4

ग*~ रे*  रे* ध~  पध    प ध  |  ग*~ रे*  रे* ध~  पध    प ध  |  प ध~ रे*  रे* रे*  रे*  रे*  रे*  रे*रे* रे*सा* रे*~~
Kaise kahen kya hai sitam  |  Sochte hai ab yeh hum  |  Koi kaise kahen woh hai ya nahi humare

Part 5

ग*ग* रे* रे*  ध~  पध   प ध  |  ग*~ रे* रे*  ध~  पध    प ध  |  प  धधरे*  रे*रे*~  रे*रे* रे*~ रे*~ रे*~  रे*रे* रे*सा* रे*~~
Karte to hai saath safar  |  Faasle hain phir bhi magar  |  Jaise milte nahi kisi dariya ke do kinare

Part 6

रे*रे* रे**  **  *  *~ *  ध*ध*~  |  रे*रे*रे*  ग*  रे*निध   प ध  |      प प नि~ नि नि  नि  निरे*~~  निधध
Pass hain phir bhi paas nahi  |  Humko yeh gum raas nahi  |  Seeshe ki ek diware hai jaise~~ darmiya

Part 7

  गग  गग~ ग~    |  नि  ध  ~ ग ग  ग~ ग~  रे रे~  |  रेरे  गग  ग     नि  धग  ग
Sare sehmein nazare hain  |  Soye soye vaqt ke dhare hain  |  Aur dil mein koi khoye si baatein hain

Repeat Part 1 and 2


Harmonium Notes for Songs – Notes in Hindi

Song List


Harmonium Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Harmonium Notes

New Song List


Harmonium Notes – Piano Notes in Hindi


Piano Tutorial