Tum Hi Ho – Piano Notes – Hum Tere Bin


Tum Hi Ho – Hum Tere Bin Ab Reh Nahi Sakte Piano Notes

For Tum Hi Ho Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Tum Hi Ho – Western Notation (CDE FGAB)

Piano Notes Tips


srg mpdn

सारेग मपधनि

Scale for Tum hi Ho song is – F minor

Notes in F minor scale are – 

F,  G, Ab, Bb, C, Db, and Eb 
Or 
(F, G, G#, A#, C, C# and D#)

So, the notes used for Tum Hi Ho are – 

D#, F, G, G#, A#, C*, C#*, D#*, F*


Starting Music

FG#C*~    C#* G#A#G
FG#C*~    C#* G#A#G
FG#C*~    C#* G#A#G
FG#C*~    C#* G#A#G


Part 1

Hum tere bin
ab reh nahi sakte

Tere bina kya
wajood mera


C*       F*D#*   D#*C#*
Hum   tere       bin
Or
C*       F*D#*   C#*

C#*C*   A#G#   A#C#*   C*~ C*
ab        reh       nahi      sakte
Or
C#*C*  G#       A#C#*    C*C*C*


A#~ A#     G#A#     A#
Tere         bina       kya

G#G~ F        D#F~~
wajood      mera


Music

FG#C*~    C#* G#A#G
FG#C*~    C#* G#A#G


Repeat Part 1

Hum tere bin ab reh nahi sakte
Tere bina kya wajood mera


C*      F*D#*  D#*C#*
Hum  tere      bin

C#*C*  A#G#  A#C#*  C*C*C*
ab       reh      nahi     sakte

A#~ A#  G#A#  A#
Tere      bina    kya

G#G~ F  D#F~~
wajood    mera


Part 2

Tujh se juda gar
ho jaayenge

To khud se hi
ho jaayenge juda


C*C*F*   D#* D#*C#*  C#*C*
Tujhse    ju_daa         gar
Or
C*~ F*    D#*C#*        C#*C*

A#G#    A#C#* C*~ C*
ho         jaayenge
Or
G#~      A#C#* ~ C*C*

G#    A#~     A#    G#
Toh   khud   se     hi

A#~    A#~ G# F    D#F~
ho      jaa_yenge_  judaa
Or
A#~    G#~ G~ F   D#F~


Part 3

Kyun ki Tum hi ho,
ab tum hi ho

Zindagi,
ab tum hi ho


G#A#     C*~  G#   A#~~
Kyunki   tum    hi     ho,
Or
FG#       C*~  G#   A#~~

G#A#   C*C#*~  G# A#~
Ab        tum_hi     ho

G~ A# G#~
Zindagi,

GF   G~   D#   F
ab    tum  hi     ho


Part 4

Ho, ho, ho
Chain bhi,
mera dard bhi

Meri aashiqui
ab tum hi ho


G     G#    A#
Ho   Ho    ho

C*~ G#    A#~
Chain       bhi,

GG#     C*~  G# A#
mera     dar_d_ bhi
Or
G#A#    C*~   C#* A#


A#G#   G~ A#G#
Meri     aashiqui,

GF   G      D#   F
ab    tum   hi    ho


Music:

G G# A#
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
G#A#~ G#A#~

G#GF GF~


Repeat

G G# A#
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
G#A#~ G#A#~

G#GF GF~


Part 5

Tera mera
rishta hai kaisa

Ek pal door
gawara nahi


C*~ F*D#*   D#*C#*~ C#*C*
Te~ra          me_ra~

A#G#~  A#C#*    C*~ C*
rishta_hai           kaisa


A#~   A#G#   A#~ A#
Ik      pal       door

G#G~F     D#F~~
gawaraa   nahi


Part 6

Tere liye
har roz hain jeete

Tujhko diya
mera waqt sabhi


C*~ F*   D#*D#*C#*   C#*C*
Tere      li__ye           har

A#G#~ A# C#*   C*~ C*
roz_ hai             jite


A#~ A#       G#A#         A#G#
Tujhko        diyaa        mera

G~ F       D#F
waqt     sabhi


Part 7

Koi lamha mera
na ho tere bina

Har saans pe
naam tera


D#F    FGG       FG~
Koi     lamhaa    meraa

G     C#*    C#*C*C* A#C*
naa   ho     tere _  bina


C*F*   E*F*F*  C*
Har     saans   pe

A#G#A#    G#G~~
naam        teraa~~


Part 8

(Repeat Part 3 and 4)

Kyun ki tum hi ho,
ab tum hi ho
Zindagi ab tum hi

Ho, ho, ho,
Chain bhi, mera dard bhi
Meri aashiqui ab tum hi ho


G#A#        C*~     G#      A#
Kyunki     tum    hi     ho,
Or
FG#           C*~     G#     A#

G#A#    C* C#*     G# A#
Ab        tum_hi     ho

G~ A# G#    GF    G~     D#    F
Zindagi,     ab     tum   hi     ho


G      G#      A#
Ho    Ho    ho

C* ~ G#        A#
Chain           bhi,

G#A#     C*~  G# A#
mera       dar_d_ bhi
Pr
GG#         C*~  G# A#

A#G#        G~ A#G#
Meri        aashiqui,

GF       G       D#      F
ab      tum    hi    ho


Music

G G# A#
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
A#C*~ A#C*~

A#~ G#G
(Or A#G#GG#)
G#A#~ G#A#~

G#GF GF~


Part 9

Tere liye hi jiyaa main
Khud ko jo yoon de diya hai

Teri wafaa ne mujhko sambhala
Saare gamon ko dil se nikaala


F* F*    D#*D#*F*~~
Tere_   liye

F*     G*  G*D#*  D#* C*
hee_  ji_yaa_      main
Or
F*     G*D#*C*    C*


C*C* C*  C#*  C#* F*
Khud_ko   jo   yoon

F*    G*  G*D#*  D#* C*
de    di_yaa        hai
Or
F*    G*D#*C*  C*


C#*C#*  C*C#*  C*C#*
Teri       wafaa   ne

C*A#G#   G#G#C#*C*
mujhko    sambhala


C#*C#*  C*C#*   C#*
Saare    gamon   ko

F*D#*C#*C* A#A#C#*C*
dil       se        nikaala


Part 10

Tere sath mera hai naseeb judaa
Tujhe paa ke adhoora na raha


D#F    FGG       FG~
Tere   sath   mera

G     C#*C#*C*C* A#C*
hai   naseeb_     judaa

C*F*   E*F*F*  C*
Tujhe   paa   ke

A#G#A#G#  A#   G#G~~
adhoora       na   raha


Part 11

Kyun ki tum hi ho, ab tum hi ho
Zindagi ab tum hi

Ho, ho, ho,
Chain bhi, mera dard bhi
Meri aashiqui ab tum hi ho


G#A#   C*~ G# A#, G#A# C* C#*  G#A#
Kyunki  tum  hi   ho, Ab       tum_hi  ho

G~ A# G#  GF  G~  D#  F
Zindagi,  ab  tum  hi  ho


G  G#  A#
Ho  Ho  ho

C* ~    G#   A#,     G#A#  C*~  G# A#
Chain  bhi,  mera  dar_d_ bhi

A#G#  G~ A#G#,  GF  G   D#  F
Meri    aashiqui,    ab   tum  hi  ho


Now, full piano notes for Tum Hi Ho – Hum Tere Bin Ab Reh Nahi Sakte

Piano Notes For Tum Hi Ho – Hum Tere Bin Ab Reh Nahi Sakte

Starting Music

FG#C*~  C#* G#A#G  |  FG#C*~  C#* G#A#G  |  FG#C*~  C#* G#A#G  |  FG#C*~  C#* G#A#G

Part 1

C*  F*D#*  D#*C#*  C#*C*  A#G#  A#C#*  C*~ C*  |  A#~ A#  G#A#  A#  G#G~ F  D#F~~
Hum tere bin ab reh nahi sakte  |  Tere bina kya wajood mera

Music

FG#C*~  C#* G#A#G  |  FG#C*~  C#* G#A#G

Repeat Part 1

C*  F*D#*  D#*C#*  C#*C*  A#G#  A#C#*  C*~ C*  |  A#~ A#  G#A#  A#  G#G~ F  D#F~~
Hum tere bin ab reh nahi sakte  |  Tere bina kya wajood mera

Part 2

C*C*F*  D#* D#*C#*  C#*C*  A#G#  A#C#* C*~ C*  |  G#  A#~  A#  G#  A#~  A#~ G# F  D#F~
Tujh se juda gar ho jaayenge  |  To khud se hi ho jaayenge juda

Part 3

G#A#  C*~  G#  A#~~  G#A#  C*C#*~  G# A#~  |  G~ A# G#~  GF  G~  D#  F
Kyun ki Tum hi ho, ab tum hi ho  |  Zindagi, ab tum hi ho

Part 4

G  G#  A#  C*~ G#  A#~  G#A#  C*~  G# A#  |  A#G#  G~ A#G#  GF  G  D#  F
Ho, ho, ho, Chain bhi, mera dard bhi   |  Meri aashiqui ab tum hi ho

Music:

G G# A#  A#C*~ A#C*~  |  A#~ G#G (Or A#G#GG#) A#C*~ A#C*~
A#~ G#G  (Or A#G#GG#)  G#A#~ G#A#~  |  G#GF GF~

Repeat Music

G G# A#  A#C*~ A#C*~  |  A#~ G#G (Or A#G#GG#) A#C*~ A#C*~
A#~ G#G  (Or A#G#GG#)  G#A#~ G#A#~  |  G#GF GF~

Part 5

C*~ F*D#*  D#*C#*~ C#*C*  A#G#~  A#C#*  C*~ C*  |  A#~  A#G#  A#~ A#  G#G~F  D#F~~
Tera mera rishta hai kaisa  |  Ek pal door gawara nahi

Part 6

C*~ F*  D#*D#*C#*  C#*C*  A#G#~ A# C#*  C*~ C*  |  A#~ A#  G#A#  A#G#  G~ F  D#F
Tere liye har roz hain jeete  |  Tujhko diya mera waqt sabhi

Part 7

D#F  FGG  FG~  G  C#*  C#*C*C* A#C*  |  C*F*  E*F*F*  C*  A#G#A#  G#G~~
Koi lamha mera na ho tere bina  |  Har saans pe naam tera

Part 8

G#A#  C*~  G#  A#~~  G#A#  C*C#*~  G# A#~  |  G~ A# G#~  GF  G~  D#  F
Kyun ki Tum hi ho, ab tum hi ho  |  Zindagi, ab tum hi ho

G  G#  A#  C*~ G#  A#~  G#A#  C*~  G# A#  |  A#G#  G~ A#G#  GF  G  D#  F
Ho, ho, ho, Chain bhi, mera dard bhi   |  Meri aashiqui ab tum hi ho

Music:

G G# A#  A#C*~ A#C*~  |  A#~ G#G (Or A#G#GG#) A#C*~ A#C*~
A#~ G#G  (Or A#G#GG#)  G#A#~ G#A#~  |  G#GF GF~

Part 9

F* F*  D#*D#*F*~~  F*  G*  G*D#*  D#* C*  |  C*C* C*  C#*  C#* F* F*  G*  G*D#*  D#* C*
Tere liye hi jiyaa main  |  Khud ko jo yoon de diya hai

C#*C#*  C*C#*  C*C#*  C*A#G#  G#G#C#*C*  |  C#*C#*  C*C#*  C#*  F*D#*C#*C* A#A#C#*C*
Teri wafaa ne mujhko sambhala  |  Saare gamon ko dil se nikaala

Part 10

D#F  FGG  FG~  G  C#*C#*C*C* A#C*  |  C*F*  E*F*F*  C*  A#G#A#G#  A#  G#G~~
Tere sath mera hai naseeb judaa  |  Tujhe paa ke adhoora na raha

Part 11

G#A#  C*~  G#  A#~~  G#A#  C*C#*~  G# A#~  |  G~ A# G#~  GF  G~  D#  F
Kyun ki Tum hi ho, ab tum hi ho  |  Zindagi, ab tum hi ho

G  G#  A#  C*~ G#  A#~  G#A#  C*~  G# A#  |  A#G#  G~ A#G#  GF  G  D#  F
Ho, ho, ho, Chain bhi, mera dard bhi   |  Meri aashiqui ab tum hi ho


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List

Tum Hi Ho – Hum Tere Bin Ab Reh Nahi Sakte

This popular romantic song, Tum Hi Ho – Hum Tere Bin Ab Reh Nahi Sakte, is from movie Aashiqui 2 and sung by Arijit Singh.

It was composed and written by Mithoon.

The song was picturised on Aditya Roy Kapur and Shraddha Kapoor,

Arijit Singh won Filmfare Award for Best Male Playback Singer for this song in 59th Filmfare Awards.

Tum Hi Ho – Wikipedia


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards