Madhurashtakam – Adharam Madhuram – Piano Notes


Madhurashtakam – Adharam Madhuram Piano Notes

For Adharam Madhuram – Madhurashtakam Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Adharam Madhuram – Madhurashtakam – Western Notation (CDE FGAB)

Piano Notes Tips


srg mpdn

सारेग मपधनि

Part 1

Adharam madhuram
Vadanam madhuram

Nayanam madhuram
Hasitam madhuram


C#D# *B~   C#C#E~
Adharam    madhuram,
Or
C#D# *B~   C#C#F#E

F#EG#~~      G#AG#~~
vadanam       madhuram,
Or
F#F#G#~~   G#G#G#~~


G#G#F#~
nayanam

EE  F#E      G#F#E~
madhuram_hasitam

D#C# C#
madhuram.


Repeat Part 1

Adharam madhuram, Vadanam madhuram
Nayanam madhuram, Hasitam madhuram


C#D# *B~  C#C#E~
Adharam    madhuram,

F#EG#~~  G#AG#~~
vadanam   madhuram,

G#G#F#~  EE  F#E
nayanam   madhuram

G#F#E~  D#C# C#
hasitam   madhuram


Part 2

Hridayam madhuram
Gamanam madhuram


(Part 2 can be played like Part 1
or as following)

G#BB~
Hridayam
Or
BBB~

BA#  G#A#   F#F#G#~
madhuram__gamanam
Or
BA#F#~      F#F#G#~

BAG#~
madhuram,


Repeat Part 2

BBB~         BA#G#A#
Hridayam  madhuram

F#F#G#~  BAG#~
gamanam  madhuram,


Part 3

Madhu_ra_dhi_ pate
akhilam madhuram.
(Madhuradhipaterakhilam madhuram.)


G#G# F#~   E   EF#E
madhu_ra_dhi_ pate
Or
G#G#F#E  E   EF#E

G#F#E~  D#C# C#
akhilam   madhuram.

(Madhuradhipaterakhilam
madhuram.)


Repeat Part 3

G#G# F#~ E EF#E G#F#E~
Madhuradhipaterakhilam

D#C# C#
madhuram


Part 4

Vachanam madhuram
Charitam madhuram

Vasanam madhuram
Valitam madhuram.


C#*C#*C#*D#*~
Vachanam

BA# G#A#    F#F#G#~
madhuram__charitam

BAG#~
madhuram


G#G#F#~
vasanam
Or
G#G#F#E

EE F#E        G#F#E~
madhuram__valitam

D#C# C#
madhuram.


Repeat Part 4

Vachanam madhuram, Charitam madhuram
Vasanam madhuram, Valitam madhuram


C#*C#*C#*D#*~  BA# G#A#
Vachanam            madhuram

F#F#G#~  BAG#~
charitam    madhuram

G#G#F#~  EE F#E
vasanam   madhuram

G#F#E~  D#C# C#
valitam     madhuram.


Part 5

Chalitam madhuram
Bhramitam madhuram

Madhu_ra_dhi_ pate
akhilam madhuram.


(Notes similar to part 1)

C#D# *B~   C#C#E~
Chalitam   madhuram,
Or
C#D# *B~   C#C#F#E

F#EG#~~      G#AG#~~
bhramitam   madhuram,
Or
F#F#G#~~   G#G#G#~~


G#G# F#~   E   EF#E
madhu_ra_dhi_ pate
Or
G#G#F#E  E   EF#E

G#F#E~  D#C# C#
akhilam   madhuram.


Madhurashtakam Lyrics with Meaning

For full Madhurashtakam – Adharam Madhuram with Meaning, please visit – 

Madhurashtakam with Meaning


Now, full piano notes for Madhurashtakam – Adharam Madhuram

Piano Notes For Madhurashtakam – Adharam Madhuram

Part 1

C#D# *B~  C#C#E~  F#EG#~~  G#AG#~~  |  G#G#F#~  EE  F#E  G#F#E~  D#C# C#
Adharam Madhuram, Vadanam Madhuram  |  Nayanam Madhuram, Hasitam Madhuram.

Repeat Part 1

Part 2 and 3

(Part 2 can be played like Part 1 or as following)

G#BB~  BA#  G#A#  F#F#G#~  BAG#~
Hridayam Madhuram Gamanam Madhuram

Part 3

G#G# F#~  E  EF#E  G#F#E~  D#C# C#
Madhuradhipaterakhilam Madhuram

Repeat Part 3

Part 4

C#*C#*C#*D#*~  BA# G#A#  F#F#G#~  BAG#~  |  G#G#F#~  EE F#E  G#F#E~  D#C# C#
Vachanam Madhuram Charitam Madhuram  |  Vasanam Madhuram Valitam Madhuram.

Repeat Part 4

Part 5

(Notes similar to part 1)

C#D# *B~  C#C#E~  F#EG#~~  G#AG#~~  |  G#G# F#~  E  EF#E  G#F#E~  D#C# C#
Chalitam Madhuram, Bhramitam Madhuram  |  Madhuradhipaterakhilam Madhuram


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards