Chookar Mere Man Ko Kiya Tune Kya Ishara – Piano Notes


Chookar Mere Man Ko Kiya Tune Kya Ishara Piano Notes

For Chookar Mere Man Ko Kiya Tune Kya Ishara Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Chookar Mere Man Ko Kiya Tune Kya Ishara – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Chookar Mere Man ko Piano Notes are given in 3 versions
based on the starting note.

Version 1: Starting from G#
Version 2: Starting from  (Easy to play, because of mainly white keys)
Version 3: Starting from E

Try both Version 1 and Version 2.


Chookar Mere Man ko Piano Notes 1 (Starting from G#)

Part 1

G#G#~~     F#E  D#        F#
Chookar    mere man    ko

*B C#    D# D#    E       F#G#~ E
kiya       tune,     kya    isharaa


BBB~            AG#     A~  C#*~~
Badalaaa      ye       mausam,

D#*D#*    D#*~ D#*
lage          pyaraa

C#*D#*    E*~ E*~    D#*C#*BAG#
jag            saara         ~~~~


G#G#~~     F#E  D#         F#
Chookar    mere man    ko

*B C#   D# D#   E        F# G#~ E
kiya      tune,     kya    isharaa


Part 2

G#   A   AG#      E  *B~    G#
Tu    jo   kahe    jeevan   bhar

G#B    BC#*   C#*B   BC#*C#*E*~
tere    liye      main   gaauun
Or
G#B   BC#*   C#*B   BC#*E*~

BC#*    D*C#*      B~        G#F#G#B
tere      liye          main     gaauun
Ot
BC#*   D*C#*      A~         G#F#G#B
BC#*   D*C#*       A          G#F#~ B


G#~      AG#    E  *B~   G#
Geet    tere     bolo      pe

G#BB         C#* B     BC#*C#*E*
likhataa    chalaa    jaauun

BC#*D*      C#* A     G#F#G#B
likhataa     chalaa     jaauun


B B~       AG#A       C#*~
Mere      giton      men,

D#*D#*    D#*~  D#*
tujhe        Dhundhe

C#*D#*  E*~ E*~    D#*C#*BAG#
jag           saraa        ~~~~


Repeat Part 1

G#G#~~ F#E D# F#
Chookar mere man ko

*B C# D# D# E F#G#~ E
kiya tune, kya isharaa

BBB~ AG# A~ C#*~~
Badalaaa ye mausam,

D#*D#* D#*~ D#*, C#*D#* E*~ E*~ D#*C#*BAG#
lage pyaraa, jag saara ~~~~


Part 3

G#A    AG#    E  *B~     G#
Aaja   tera    aanchal   yeh

G#B BB         C#*B   BC#*   C#*E*
pyaa_r_se    main    bhar   doon
Or
G#~  BB~      C#*B   BC#*   C#*E*

BC#* D* C#* B~    G#F#       G#B
pyaar_se_main     bhar       doon
Or
BC#* D* C#* A     G#F#       G#B


G#AA           G#E     *B~    G#
khushiyan   jahan  bhar   ki

G#BB      C#*C#*~   BC#*    C#*E*~
tujhko     nazar        kar       doon

BC#* D*    C#*B     G# F#    G# B
tujhko        nazar    kar        doon
Or
BC#* D*    C#*A    G# F#    G# B


B B~      AG#     A C#*
Tu hi     mera   jeevan

D#*D#*    D#*~  D#*
tu hi          jeene

C#*   D#* E*~ E*~  D#*C#*BAG#
ka      sahara          ~~~~~


G#G#~~ F#E D# F#
Chookar mere man ko

*B C# D# D# E F#G#~ E
kiya tune, kya isharaa


Chookar Mere Man ko Piano Notes 2 (Starting from A)

Part 1

AA~~         GF  E           G
Chookar   mere man    ko

CD      EE       F        GA~ F
kiya   tune,  kya    isharaa


C*C*C*~     A#A    A#~  D*~~
Badalaaa    ye       mausam,

E*E*        E*~ E*
lage        pyaraa

D*E*   F*~ F*~    E*D*C*A#A
jag       saara       ~~~~


AA~~          GF  E          G
Chookar    mere man    ko

C D    E E      F        G A~ F
kiya      tune,     kya    isharaa


Part 2

A     A#   A#A     F C~       A
Tu   jo    kahe    jeevan   bhar

AC*     C*D*    D*C*     C*D*D*F*~
tere     liye        main    gaauun
Or
AC*    C*D*     D*C*     C*D*F*~

C*D*    D#*D*      C*~      AGAC*
tere       liye          main     gaauun
Ot
C*D*     D#*D*    A#~         AGAC*
C*D*     D#*D*     A#          AG~ C*


A~        A#A     F C~   A
Geet    tere     bolo     pe

AC*C*       D*C*      C*D*D*F*
likhataa    chalaa    jaauun

C*D*D#*    D*A#       AGAC*
likhataa      chalaa     jaauun


C* C*~    A#AA#    D*~
Mere      giton      men,

E*E*       E*~  E*
tujhe      Dhundhe

D*E*   F*~ F*~   E*D*C*A#A
jag       saraa       ~~~~


Repeat Part 1

AA~~ GF E G
Chookar mere man ko

CD EE F GA~ F
kiya tune, kya isharaa

C*C*C*~ A#A A#~ D*~~
Badalaaa ye mausam,

E*E* E*~ E*,  D*E* F*~ F*~ E*D*C*A#A
lage pyaraa, jag saara ~~~~


Part 3

AA#    A#A    F C~      A
Aaja   tera   aanchal   yeh

AC*     C*   D*C*    C*D*   D*F*
pyaar  se   main     bhar    doon

C*D* D#* D* C*      AG       AC*
pyaar_se_main       bhar  doon
Or
C*D* D#* D* A#      AG       AC*


AA#A#       AF        C~    A
khushiyan   jahan  bhar   ki

AC*C*    D*D*~   C*D*   D*F*~
tujhko     nazar     kar      doon

C*D* D#*    D*C*   A G    A C*
tujhko          nazar   kar   doon
Or
C*D* D#*    D*A#         A G    A C*


C* C*~   A#A     A# D*
Tu hi      mera   jeevan

E*E*      E* ~  E*
tu hi      jeene

D*    E* F*~ F*~    E*D*C*A#A
ka     sahara           ~~~~~


AA~~           GF  E             G
Chookar     mere man    ko

CD     E E      F       GA~ F
kiya   tune,  kya    isharaa


Chookar Mere Man ko Piano Notes 3 (Starting from E)

Part 1

EE~~          DC  *B          D
Chookar   mere man    ko

*G *A    *B *B     C        DE~ C
kiya        tune,     kya    isharaa


GGG~            FE       F~  A~~
Badalaaa      ye       mausam,

BB        B~ B
lage     pyaraa

AB     C*~ C*~    BAGFE
jag    saara       ~~~~


EE~~           DC  *B          D
Chookar    mere man    ko

*G *A    *B *B     C        D E~ C
kiya        tune,     kya    isharaa


Part 2

E      F   FE        C *G~       E
Tu   jo   kahe    jeevan   bhar

EG      GA       AG        GAAC*
tere    liye    main   gaauun

GA       A#A      G~        EDEG
tere     liye      main     gaauun
Ot
GA       A#A      F~         EDEG
GA       A#A      F          ED~ G


E~        FE         C *G~      E
Geet    tere       bolo      pe

EGG            AG          GAAC*
likhataa    chalaa    jaauun

GAA#           AF           EDEG
likhataa     chalaa     jaauun


G G~       FEF       A~
Mere      giton      men,

BB           B~  B
tujhe      Dhundhe

AB     C*~ C*~    BAGFE
jag    saraa        ~~~~


Repeat Part 1

EE~~ DC *B D
Chookar mere man ko

*G *A *B *B C DE~ C
kiya tune, kya isharaa

GGG~ FE F~ A~~
Badalaaa ye mausam,

BB B~ B, AB C*~ C*~ BAGFE
lage pyaraa, jag saara ~~~~


EF      FE      C *G~        E
Aaja   tera  aanchal   yeh

EG        G   AG       GA     AC*
pyaar  se  main   bhar doon

GA A# A G             ED       EG
pyaar_se_main     bhar  doon
Or
GA A# A F               ED       EG


EFF               EC        *G~      E
khushiyan   jahan  bhar   ki

EGG         AA~        GA     AC*~
tujhko     nazar    kar  doon

GA A#        AG         E D    E G
tujhko       nazar   kar   doon
Or
GA A#        AF         E D    E G


G G~      FE        F A
Tu hi     mera   jeevan

BB          B ~  B
tu hi      jeene

A      B C*~ C*~    BAGFE
ka    sahara        ~~~~~


EE~~            DC  *B          D
Chookar     mere man    ko

*G *A    *B *B     C       DE~ C
kiya        tune,     kya    isharaa


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial