Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti – Piano Notes


Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti Piano Notes

For Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Om Jai Laxmi Mata – Laxmi Aarti – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Part 1

C      C~    CCC~  *BCD~
Om   Jai   Laxmi   Mata,

DE         F~    GGAG FED~
Maiya   Jai    Laxmi _ Mata,

DEDE     FF    FE     DEDC
Tumko   nis   din   sewat

CC    D~ ED     C *B *A~
Har   Vishnu    dhata

D      D~    DDED    C *BC
Om   Jai     Laxmi    Mata


Part 2

D~  C  *B D~    C *B DCC~
Uma_  Rama,    Brahmaani,
Or
DCC   *BDC      C *B DCC~

GG     F~~    EE     DCD~
tum   hi        jag    mata

GG         GA GF    EE    DCD~
Maiya,    tum_hi   jag   mata

DED     EF  FFE           DEDC
Surya   Chandrama   dhyaavat

C~ DD      ED       C *B  *A
Naarad    Rishi    gaata

D      D~    DDED    C *BC
Om   Jai     Laxmi    Mata


Part 3

DCC *B       DCC     *BDC  CC~
Durga        roop     niranjani,
Or
D~  C *B    D~ C    *BDC  CC~

GG      F~~ EE     DCD~
sukh   sampatti   data

GG         GA     GF EE       DCD~
Maiya,   sukh   sampati   data

DE  DE       EF  FE    DEDC
Jo   koyi   tum_ko   dhyataa,

CC        DD      ED        C *B  *A
riddhi   siddhi   dhan   paata

D      D~    DDED    C *BC
Om   Jai     Laxmi    Mata


Will be Updated

Tum   patal   niwasini,
tum   hi   shubh   data
Maiya   tumhi   shubh   data
Karma   prabhav   prakashini,
bhav   nidhi   ki   trata
Om   Jai   Lakshmi   Mata
=
Jis   ghar   mein   tum   rehti
sab   sadgun   aataa
Maiya   sab   satgun   aataa
Sab   sambhav   ho   jaata,
man   nahi   ghabraata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Tum   bin   yagya   na   hove,
vastra   na   ho   paata
Maiya   vastra   na   koi   paata
Khan   paan   ka   vaibhava,
sab   tum   se   aata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Shubh   gun   mandir   sundar
kshirodadhi   jata
Maiya   kshirodadhi   jata
Ratna   chaturdash   tum   bin
koi   nahi   pata
Om   Jai   Laxmi   Mata
=
Maha   laxmi   ji   ki   aarti
jo   koi   nar   gata
Maiya   jo   koi   nar   gata
Ur   anand   samata,
paap   utar   jata
Om   Jai   Laxmi   Mata


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial