Daya Kar Daan Bhakti Ka (Vidya Ka) – Keyboard Notes


Daya Kar Daan Bhakti Ka Keyboard Notes

For Daya Kar Daan Bhakti Ka Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Daya Kar Daan Bhakti Ka – Indian Notation (srg mpdn)

Piano Notes Tips


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Daya kar, daan bhakti ka,
hame Parmatma dena

Daya karna, hamaari atmaa ko
shuddhata dena


RRG    sR~
Daya    kar,
Or
RRG   Rs~

Rm m      mR mp    D~
daa_n      bha_kti     ka,
Or
Rm~ R    m~ p~     D~

Dpm     mG~ m~ MmG
hame    Par__ma_tma

GRR~
dena


RRG    sRm~
Daya    karna,

mmRmp~   D~Dpm    G
hamaari      atmaa       ko
Or
mmRmp~   D~pmG    G

m~ MmG    GRR~
shuddhata    dena


Part 2

(first 2 lines of part 1)

Daya kar, daan bhakti ka,
hame Parmatma dena


RRG   sR~   Rm~ R    m~ p~  D~
Daya   kar,    daa__n   bhakti   ka,

Dpm    mG~ m~ MmG   GRR~
hame   Par__ma_tma     dena


Part 3

Hamaare dhyan mein aao
Prabhu aankho mein bas jao

Andhere dil mein aakar ke
param jyoti jaga dena


DD~ D~
Hamaare

pDp    m~     p~ D~
dhyan  mein   aao

ppm     mG~ m   M
Prabhu   aankho   mein
Or
ppm    mG~ p   D

mG   GRR .
bas    jao


Notes are similar to part 2

RRG  sR~      Rm  m
Andhe___re    dil    mein

mR mp     D~
aa__kar    ke

Dpm     mG~ m~
param    jyoti

MmG   GRR~
jaga      dena


Repeat Part 2

RRG    sR~  Rm~ R     m~ p~  D~
Daya    kar,   daa__n    bhakti   ka,

Dpm   mG~ m~ MmG  GRR~
hame   Par__ma_tma        dena


Part 4

Baha do prem ki Ganga
Dilo mein prem ka saagar

Hame aapas mein miljul kar
Prabhu rahnaa sikha dena


(Notes are similar to part 3)

DD~    D~
Baha    do

pDp  m~    p~ D~
prem__ki   Ganga

ppm  mG~   m~    MmG
Dilo   mein   prem   ka

GRR
saagar


RRG   sR~ Rm  m
Hame  aa__  pas  mein

mR mp   D~
mil__jul    kar

Dpm      mG~ m~
Prabhu   rahnaa

MmG    GRR~
sikha     dena


Part 5

Hamaara dharm ho seva
Hamaara karm ho seva

Sada imaan ho seva
Ho sevakchar bana dena
(saphal jeevan bana dena)


DD~ D~    pDp     m~   p~ D~
Hamaara   dharm  ho   seva

ppmmG~   m~  M    mG   GRR .
Hamaara    karm      ho     seva
Or
ppmmG~  p~  D     mG   GRR .


RRG   sR~ Rmm
Sada   imaan

mR   mpD~
ho     seva


Dpm mG~ m~   MmG   GRR~
Ho sevakchar    bana     dena
Or
(saphal jeevan     bana   dena)


Repeat Part 1

Daya kar, daan bhakti ka,
hame Parmatma dena

Daya karna, hamaari atmaa ko
shuddhata dena


RRG sR~ Rm~ R m~ p~ D~
Daya kar, daan bhakti ka,

Dpm mG~ m~ MmG GRR~
hame Parmatma dena

RRG sRm~ mmRmp~ 
Daya karna, hamaari 

D~Dpm G m~ MmG GRR~
atmaa ko shuddhata dena


Now, full keyboard notes for Daya Kar Daan Bhakti Ka

Keyboard Notes for Daya Kar Daan Bhakti Ka

Part 1

RRG  sR~  Rm m  mR mp  D~  |  Dpm  mG~ m~ MmG  GRR~
Daya kar, daan bhakti ka  |  hame Parmatma dena

RRG  sRm~  mmRmp~  D~Dpm  G  m~ MmG  GRR~
Daya karna, hamaari atmaa ko shuddhata dena

Part 2

RRG  sR~  Rm~ R  m~ p~  D~  |  Dpm  mG~ m~ MmG  GRR~
Daya kar, daan bhakti ka  |  hame Parmatma dena

Part 3

DD~ D~  pDp  m~  p~ D~  |  ppm  mG~ m  M  mG  GRR .
Hamaare dhyan mein aao  |  Prabhu aankho mein bas jao

RRG  sR~  Rm  m  mR mp  D~  |  Dpm  mG~ m~  MmG  GRR~
Andhere dil mein aakar ke  |  param jyoti jaga dena

Repeat Part 2

RRG  sR~  Rm~ R  m~ p~  D~  |  Dpm  mG~ m~ MmG  GRR~
Daya kar, daan bhakti ka  |  hame Parmatma dena

Part 4

DD~  D~  pDp  m~  p~ D~  |  ppm  mG~  m~  MmG  GRR
Baha do prem ki Ganga  |  Dilo mein prem ka saagar

RRG  sR~ Rm  m  mR mp  D~  |  Dpm  mG~ m~  MmG  GRR~
Hame aapas mein miljul kar  |  Prabhu rahnaa sikha dena

Part 5

DD~ D~  pDp  m~  p~ D~   |  ppmmG~  m~  M  mG  GRR .
Hamaara dharm ho seva  |  Hamaara karm ho seva

RRG  sR~ Rmm   mR  mpD~  |  Dpm mG~ m~  MmG  GRR~
Sada imaan ho seva   |  Ho sevakchar bana dena (Or saphal jeevan bana dena)

Repeat Part 1

RRG sR~ Rm~ R m~ p~ D~  |  Dpm mG~ m~ MmG GRR~
Daya kar, daan bhakti ka  |  hame Parmatma dena

RRG sRm~ mmRmp~   |  D~Dpm G m~ MmG GRR~
Daya karna, hamaari  |  atmaa ko shuddhata dena


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards