Om Jai Jagdish Hare – Keyboard Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Om Jai Jagdish Hare Keyboard Notes

For Om Jai Jagdish Hare Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Om Jai Jagdish Hare Bhajan Lyrics and Download
_

Keyboard Notes for Om Jai Jagdish Hare – Indian Notation (srg mpdn)


s           s~      ss      s *~ n     sr~
Om      jai     jag     dish       hare
Or
s          ss        ss       s *~ n    sr

s           s~      ss      s *~ n     sr~
Om      jai     jag     dish       hare
Or
s          ss        ss       s *~ n    sr

rg             m~     pp    dpm      gr~
swami     jai      jag   dish      hare

rgr           gm       mg     rgrs
bhakt      jano     ke      sankat

ss             r~          grs      *n *d~
kshan     mein     door     kare

r        r~     rr     grs      *ns
om    jai    jag    dish    hare


r~       s *n    r~      s *n       rss~
Jo       dhya  ve     phala    pave
Or
rs     s *n     rs       s *n      rss~

pp           mm       g        rsr~
Dukha    bina     se     man ka

pp         pd       pm    g       rs     r~
Swami dukh  bina  se    man  ka

rg            rg  gm         mg         rgrs
Sukha    sam_pati    ghara    ave~

s~ r        rgr        s *n  *d
Kasht    mite      tana  ka

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


r~ s      *nr~        s *n      rss
mata     pita       tum      mere
rss        *nrs       s *n       rss~

ppm         mg          rsr~
sharan     gahun    kiski

pp           pdp          mg        (g)         rsr~
swami   sharan    gahun   (main)   kiski

rg     rg       gm   mg        rgrs
tum  bin     aur na         duja

s~ r    rg         r            s *n *d
aas    karu    mein     kiski

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


rs        s *nrs        s *n       r~ ss~
tum    puran       para     matma

pp        mmg          rsr~
tum      antar       yami

pp          pd        pmg         rsr~
swami   tum    antar       yami

rgr         m~ m       mg       rgrs~
paar     brahma    para   meshwar
rgr        gmm         mg      rgrs

ss       rr      gr      s *n *d
tum   sab   ke     swami

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


rs       s *n       rs     s *n     rss~
tum   karu     na     ke       sagar

p p      mm g         rsr~
tum    palan         karta

pp         pd       pmg       rsr~
swami  tum    palan     karta

rg          rgmm        mg       rgrs
mein    murakh     khal     kami
rg          rggm         mg        rgrs

s r        rgr         s *n *d
kripa    karo     bharta

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


rs        s *n     r~ s     *nr   ss
tum    ho        ek        ago_char
rs        s *n     rss       *nrss

ppm~       g~ rs r~
sabke       pranpati

pp            pdpm      g~ rsr~
swami     sabke      pranpati

rg       rg         mm       grg  rs
kis     vidhi    milu     daya_may
rg       rg         gm       grgrs

ssr~           gr         s *n *d
tumko     mein     kumti

r       r~     rr      grs      *ns
om   jai    jag    dish      hare


r~ s     *nrs          s *n    rss
din      bandhu    dukh   harta

pp      m~ gg        rsr~
tum   rakshak    mere

pp          pd      p~ mg       rsr~
swami  tum   rakshak    mere

rgrg       m~ m      grgrs
apne       hath      badhao

sr          rgr        s *n *d
dwar    pada    tere

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


rs          s *n        rs    
tan      man       dhan  

s *n       rs          s
jo          kuch     hai

pp     m      g          rsr~
sab    hi     hai      tera

pp          pd      pm    g       rsr~
swami   sab    hi      hai   tera

rgrg       gm    mg         rgrs
tera        tujh  ko         arpan

s        r~ g r     s *n *d
kya     lage       mera

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare


s          s~      ss      s *~ n   sr~
Om     jai     jag     dish     hare

rg             m~    pp     dpm      gr~
swami     jai     jag     dish     hare

rgr           gm      mg      rgrs
bhakt     jano     ke     sankat

ss              r~         grs     *n *d~
kshan     mein     door     kare

r          r~     rr       grs     *ns
om     jai     jag     dish     hare

_

Keyboard Notes for Songs

_

Keyboard Notes for Bhajan

_

Keyboard Notes

_

Song:
Om Jai Jagdish Hare - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Om Jai Jagdish Hare - Western and Indian Notation - C C~ C C C *B C D~ Om jai jag dish hare s s~ s s s *n s r~ Om jai jag dish hare
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-