Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Keyboard Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Keyboard Notes

For Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

For Achyutam Keshavam Bhajan Lyrics and Download
_

Keyboard Notes for Achyutam Keshavam Krishna Damodaram – Indian Notation (srg mpdn)


srg                   g~ mg
Achyutam     Keshavam

srg                   g~ mg
Achyutam     Keshavam

rs                 r~ r~  gr
Krishna    Damodaram

s *n         *d~ *d~ *dr
Rama     Naraynam

rrg           r~ *ns
Janaki    Vallabham


sr           g~ g      m
Kaun     kehta    hai

g~ rs           r~ r~   gr
Bhagvan  aate    nahi

s *n     *d~ *d~    *d
Tum     Meera      ke

rr         r g~ r     *ns
jaise    bulate    nahi


srg                   g~ mg
Achyutam     Keshavam

rs                r~ r~  gr
Krishna    Damodaram

s *n        *d~ *d~ *dr
Rama     Naraynam

rrg         r~ *ns
Janaki   Vallabham


sr         g~ g        m
Kaun    kehta     hai

g~ rs            r~ r~      gr
Bhagvan    khaate    nahi

s *n    *d~ *d~   *d
Ber     Shabri     ke
Or
s *n    *d *d *d   *d

rr         r g~ r      *ns
jaise    khilate     nahi


srg                  g~ mg
Achyutam     Keshavam

rs                r~ r~  gr
Krishna    Damodaram

s *n         *d~ *d~ *dr
Rama     Naraynam

rrg          r~ *ns
Janaki   Vallabham


sr           g~ g       m
Kaun     kehta    hai

g~ rs           r~ r~   gr
Bhagvan   Sote    nahi

s *n     *d~ *d~    *d
Maa     Yashoda   ke

rr         r g~ r     *ns
jaise     sulate   nahin


srg                   g~ mg
Achyutam     Keshavam

rs                 r~ r~  gr
Krishna    Damodaram

s *n        *d~ *d~ *dr
Rama     Naraynam

rrg         r~ *ns
Janaki   Vallabham

_

Keyboard Notes for Songs

_

Keyboard Notes for Bhajan

_

Keyboard Notes

_

Song:
Achyutam Keshavam Krishna Damodaram - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Achyutam Keshavam Krishna Damodaram - Western and Indian Notation - CDE E~ FE DC D~ D~ ED Achyutam Keshavam Krishna Damodaram srg g~ mg rs r~ r~ gr Achyutam Keshavam Krishna Damodaram
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-