Vande Mataram – Keyboard Notes – National Song


Vande Mataram Keyboard Notes

For Vande Mataram Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Vande Mataram – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Keyboard notes for Vande Mataram are given from 2 scales

Version 1 – Starting from R
Version 2 – Starting from s

This second version can be used by Harmonium players who plays first black or pahli kaali as sa.


Keyboard Notes for Vande Mataram (Starting from R)

Part 1

Vande mataram,
Vande mataram


R~~ G~~   M D M D~
Vande       mataram

M~~ D~~  s*R*s*R*~
Vande      mataram


You can repeat Part 1

Vande Mataram Piano Tutorial


Part 2

Sujalam suphalam
malayaja sheetalam

Shasyashyamalam maataram
Vande mataram


R*G*n~~ ND,  DNM~~ mG
Sujalam          Suphalam

GDMD       mG~mR
Malayaja_ shi_ talam
Or
GDMD      MmGmR
GDMM     mG~mR


R~ G~      MDMD~
Shasya_  shyamalam

D n N D
Mataram


M~ D~   s*R*s*R*~~
Vande   mataram


Part 3

Shubhra jyotsna
pulakitayaaminim

Phulla kusumita
drumadalashobhinim


M~  D~      s*~  s*s*.
Shubhra_  jyotsna

s*s*R*s*   R*~  s*R*~~
Pulakita_  yaminim


s*~ s*~  s*R*s*R*~
Phulla_   kusumita

R*G*R*n      nNn ND
Drumadala  sho_ bhinim


Part 4

Suhaasinim
sumadhura bhaashhinim

Sukhadaam varadaam
maataram


G    M~    m    G~
Su_  ha   si   nim
Or
G   GM   m  mG~

GnNn           ND~ ND
Sumadhura  bha_ shinim
Or
GnNn      NDNMD

MDs*~       s*  s*  s*~
Sukhadam  varadam

s*R*s*R*~
Mataram


Part 5

Vande mataram,
Vande mataram


M~~ D~~   s*R*s*R*
Vande       mataram

M~~ D~~   s*R*s*R*
Vande        mataram


Patriotic Songs Keyboard Notes

Patriotic Songs

For complete list of Patriotic Songs, Deshbhakti Geet, please visit –

Patriotic Songs Keyboard Notes


Keyboard Notes for Vande Mataram (Starting from s)


Part 1

Vande mataram,
Vande mataram


s~~ r~~   m p m p~
Vande      mataram

m~~ p~~  ns*ns*~
Vande      mataram


You can repeat Part 1


Part 2

Sujalam suphalam
malayaja sheetalam

Shasyashyamalam maataram
Vande mataram


s*r*N~~ dp,  pdm~~ gr
Sujalam       Suphalam

rpmp           gr~gs
Malayaja_  shitalam
Or
rpmp        mgr~gs
rpmm       gr~gs


s~ r~        mpmp~
Shasya_  shyamalam

p N d p
Mataram


m~ p~   ns*ns*~~
Vande  mataram


Part 3

Shubhra jyotsna
pulakitayaaminim

Phulla kusumita
drumadalashobhinim


m~  p~      n~  nn.
Shubhra_  jyotsna

nns*n        s*~  ns*~~
Pulakita_  yaminim


n~ n~      ns*ns*~
Phulla_   kusumita

s*r*s*N        NdN dp
Drumadala  sho_ bhinim


Part 4

Suhaasinim
sumadhura bhaashhinim

Sukhadaam varadaam
maataram


r      m~ g  r~
Su_ha  si  nim
Or
r    rm  g  gr~

rNdN            dp~ dp
Sumadhura_ bhashinim
Or
rNdN           dpdmp

mpn~          n  n  n~
Sukhadam  varadam

ns*ns*~
Mataram


Part 5

Vande mataram,
Vande mataram
Vande mataram


m~~ p~~   ns*ns*
Vande      mataram

m~~ p~~   ns*ns*
Vande      mataram

m~~ p~~   ns*ns*
Vande      mataram


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial