Hanuman Chalisa – Keyboard Notes


Hanuman Chalisa Keyboard Notes

For Hanuman Chalisa Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Hanuman Chalisa – Indian Notation (srg mpdn)

Piano Notes Tips


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Hanuman Chalisa Keyboard notes are given in 2 styles.
Try both styles and use those notes for Hanuman Bhakti.


Hanuman Chalisa Keyboard Notes – Style 1

Part 1

r        g~ d~ d
Jai     Hanu man

dn       dp      M gg
gyan    gun    sagar

d     pM~M    g r
Jai   kapis      tihun
Or
d     pM~ g     r *n

*n~ g    ggrr
lok        ujaagar


r~ g  d~ d       dd  nd
Ram_ doot     atu_lit

pM g~ g
bal dhaama

dpM~      gr
anjani     putra

*n *n~ gg      grr
pavan_ sut   naama


rg        d~ d     d n~
maha   bir       vikram

dp     Mgg
baj    rangi

dpM~       grr
kumati     nivaar

r *n *n~     g        gr~ r
sumati       ke      sangi


r~ gg         ddd
kanchan    varan

dn~ d      p Mgg
viraaj      subesa

d~pM~     g~ r *n
kaanan      kundal

*n gg         grr
kunchit     kesaa


Next notes are similar to part 1

Part 2

rg          d~ d    d        dnd         pMg g
haath    vajra     aur     dhwaja     viraaje

dpM~       grr          *n *n~ g     grr
kandhe     moonj     jane_u       saaje
Or
d~ p~       M~ g~      r *n~ g     grr


rg            ddd       d~ ndp      M~ g
shankar   suvan     kesri         nandan

d~p     Mg~ r      *n *n    gg       grr
tej       prataap     maha     jag      vandan


rg         d~ d      dn~      dp    M~ g
vidya    vaan     guni     ati     chaatur

d~ p     M~ g    rr *n~    g~       grr
raam   kaaj        karibe     ko      aatur

rg             gd~ d         dd    n~    d      pMg
prabhu   charitra       suni   be    ko    rasiya

d~p        Mg~          r *n    gg         grr
Raam      Lakhan    Sita     man     basiya

rg              d~ d      dd     dnd       pM~g
sukshma   roop     dhari siyahi    dikhavaa

dpM     g~ g        r *n    *n~ g      gr~ r
vikat      roop      dhari    lanka     jarava

rg              d~ d      dd      dnd      pM~g
bhima       roop      dhari  asur      sanhaare

dpM~ g               r      *n~ g      gr~ r
rama chandra     ke    kaaj        sanvaare

rg         gd~ d          dnd         pM~g
laaye     sanjivan     lakhan    jiyaaye

dpM~ g r           r  *n *n     g~ (or gg)   gr~ r
shri raghu vir      harashi     ur                  laaye

r~ g~           d~ d      dnd        pM~g
raghupati     kinhi     bahut    badhaayi

d~      pM~     g r        r  *n *n~   g~       grr
tum   mam     priye      bharat      sam     bhai

rgg       d~ d       dn~            dp      M~g
sahas     badan    tumharo   yash    gaave

dpM~       g r *n        *n ~ g      gr~ r
as kahi       shripati     kanth      lagaave


Will be updated:

sanka dik brahmadi muneesa
naarad saarad sahit ahisa

yam kuber dig pal jahan te
kavi kovid kahi sake kahan te

tum up kaar sugrivahin kinha
Ram milaay raj pad deenha

tumharo mantra vibhishan manaa
lanke shwar bhay sab jag jaana

yug sahastra yojan par bhaanu
leelyo tahi madhur phal jaanu


Hanuman Chalisa Keyboard Notes – Style 2

Notes for Starting doha
(shri guru charan saroj raj)
are given after the notes for Hanuman Chalisa.

Part 1

s~     sr      rmm
jai    Hanu   man

g~ m    pm    grg
gyan   gun   sagar

r~     Rr~ r    gg
jai     kapis        tihun

mgr     ss~ s
lok      ujaagar
Or
m~ g    rs~ s


s~ srmm          mm gm
Ra_m_doot    atu_lit
Or
s~ r m~ m        mm gm

pm      grg
bal     dhaama

r~ Rr    r~  g
anjani      putra
Or
r~ ss       rg

gmg         rs    s~ s
pavan    sut    naama


ss~       rmm
maha    vir

mmm~         pm      grg
vikram     baj     rangi
Or
mgm~          pm     grg

rrR      Rr~   g
kumati    nivaa_r

gmg         rs    s~ s
sumati    ke    sangi


s~ s~       rmm
kanchan   varan
Or
s~ ss        rmm

mm~ p       m grg
viraaj      subesa
Or
mgmp       m grg

rRR         rgg          mgrs        ss
kaanan   kundal    kunchit    kesaa
Or
rss         rgg           m~ gr      ss


Next notes are similar to part 1.

In all next notes, where R note is used, you can try s note.


Part 2

s~ s   rmm    m     gmp       mgrg
haath vajra aur dhwaja viraaje

rRR~ r~ g     gmgrs    s~ s
kandhe moonj  jane_u    saaje


s~ s~       rmm     (g~ or m~) mpm   grg
shankar  suvan  kesri                  nandan

r~ s sr~g     gmg    rs   s~ s
tej  prataap  maha  jag  vandan


s~ s~ rmm    (gm~ or mm~)  pm   grg
vidya vaan   guni             ati   chaatur

r~ R   r~r   ggmg     rs   s~ s
raam    kaaj   karibe  ko   aatur


ss~        rmm          mm   gm  pm    grg
prabhu  charitra  suni_be_ko    rasiya

r~ R    Rrr    gm     gr    sss
Raam  Lakhan   Sita  man_ basiya
Or
r~ s    s~ r~


Part 3

s~ s         rmm     mm       gm p     m grg
sukshma  roop  dhari  siyahi   dikhavaa

rrR  r~ r   gg    mgr     ss~ s
vikat  roop  dhari  lanka  jarava


s~   s  rmm   mm   gmp   mgrg
bhima roop  dhari asur  sanhaare

r~ R  Rr~ r gg     mgr   ss~ s
rama  chandra ke    kaaj   sanvaare
Or
r~ s    sr~ r gg      m~ g   rs~ s


s~ s    rm~   m~   gm p    m grg
laaye  sanji van  lakhan  jiyaaye

r      R R r~ g   gm g        rs  ss
shri  raghu_veer  harashi  ur  laaye


ssss          rmm    gmp    mgrg
raghupati  kinhi  bahut  badhaayi

rr   ss      rrg    gmg       rs    ss
tum  mam priye  bharat  sam  bhaai


Part 4

sss   rmm        mgm~       pm   grg
sahas badan  tumharo yash gaave

rr  RR  r~ gg     mgr    ss~ s
as    kahi  shripati  kanth  lagaave


sss     rm     m~ g~   p  mgrg
sanka  dik  brahmadi_ muneesa

r~ RR  r~ gg    m gr     ss~ s
naarad    saarad  sahit  ahisa
Or
rsss       rggg    m gr     ss~ s


In all next notes, where R note is used, you can try s note.

ss    srm      mm   gmp   mgrg
yam kuber  dig  pal     jahan te

rr   R~rr  gg     mg~    rs~   s
kavi  kovid  kahi  sake  kahan te


ss   ss  rm m      gm pm         grg
tum  up  kaar    sugrivahin  kinha

r~ R R r~g   m~ g   rs   s~ s
Ram   milaay   raj    pad  deenha


Part 5

sss          rm m    gm pm      grg
tumharo  mantra  vibhishan  manaa

r~ R   rr      gg      m g   rs   ss
lanke  shwar  bhay  sab  jag  jaana


ss   srm m       m gm    pm    grg
yug sahastra  yojan  par  bhaanu

r~ R  r~ g    gm g        rs      s~ s
leelyo  tahi    madhur  phal  jaanu
Or
rss    rgg     gm g        rs     s~ s


ss          rmmm       gm    pm   grg
prabhu mudrika meli mukh maahee

rrR     Rr~  rg        mm gr    s~ s
jaladhi  langhi_ gaye  achraj   nahi


sss          rm m    mgm    pm  grg
durgaam  kaaj   jagat   ke  jete

rrR    sr~    gg       mgrs      s~ s
sugam  anu_ graha  tumhre   tete


Part 6

s~ s~  srm m   gm   pm   grg
Ram   dware  tum rakh vaare
Or
s~ s~  rm~ m   gm   pm   grg

r~R   R   r~ g    mg     rss~s
hot      na  agya    binu  paisare


ss   ss   rm~      mgmpm      grg
sub sukh lahai  tumhari   sarna

rr    R~rr    gm g rs     sss
tum  rakshak  kaahu ko    darna
Or
rr    srr     g~ m~ g~   rss


s~ s~   rmm   mgmpm       grg
aapan  tej    samhaaro  aapai

r~ R~  r~ g    m~ grs       s~ s
tinhon  lok       haank_ te   kaanpe
Or
rss      rgg


s~ s~   rm~ m      mgmpm          grg
bhoot  pisaach   nikat_nahin aavai
Or
s~ ssrm m           m gm   pm    grg

rr srr     gg   mgr      ss~ s
mahaavir  jab  naam  sunaave


In all next notes, where R note is used, you can try s note.

Part 7

s~ s~  rmm   mgm     pm  grg
naase rog    harai  sab  peera

r  RRr  ggmg           rs  s~ s
jo sumire hanumat  bal beera


s~ ss   rm mm      gmp    mgrg
sankat te  Hanu_man  chudavai

rr   RR   rrg     gmg      rs  s~ s
man kram vachan  dhyan jo   lavai


sss~         rmm     mgm pm  grg
sab_ par  raam   tapasvi  raaja

r~ RR~  rgg    gmg  rs  s~ s
tinke         kaaj   sakal  tum  saaja


s~ s   rm~ mm      gmpm  grg
aur   manorath  jo_ koi  lavai

r~ R  Rrr  g~ mg    rs     s~ s
sohi     amit   jeevan  phal  pavai


Part 8

s~ s~    rm   mmgmp       mgrg
charon yug  par_ tap   tumhaara

r~    RR r~ g~   gmg      rs  s~ s
hai   per sidh        jagat    ujiyaara


ssr      rm  m  m     gm    pm grg
saadhu sant_ ke  tum  rakh waare

rrR Rrr gg    mgr    ss~s
asur   nikandan  Ram   dulhaare


s~ s~ rmm    mm  gm  pm  grg
ashta sidhi   nav  nidhi ke  dhaata

rr RR  r~ g  gmgrs   s~ s
as  bar    deen   janki~   maata


s~ s    rm mm        gm pm      grg
raam  rasaayan  tumhare paasa

rr~  Rr~  gg        mg   rs  s~ s
sada raho   raghu pati  ke  dasaa


Part 8

sss~       rmm~     g~ mpm    grg
tumhare bhajan raam ko  pave

rrR  Rrr   g   mg     rs s~ s
janam janam ke dukh  bisrave


s~ r  mm     mm gm       pm   grg
anth  kaal  raghuvir  pur jayee
Or
sss  rmm   mm gm        pm grg

rrR Rrr     gg   m~ g    rs~ s
jahaan janam hari bhakt  kahayi


ss   r~ mm   m~ pm       grg
aur devta   chitt_na dharehi

rr       ss        r~ g
Hanu  manth   se hi

mg      rs    sss
sab   sukh  karehi


s~ ss  rm  m gm pm  grg
sankat  kate  mite   sab  peera

r  RRr   ggm g        rs ss
jo  sumirai hanumat bal beera


Part 9

s~  r     m~   mmgmp  mgrg
jai   jai  jai   hanuman  gosahin
Or
ss  rr    m~   mmgmp  mgrg

rrR Rrr    gg     mgrs   s~ s
kripa  karahu guru dev ki  nyahin


s ss    rmm    g~ m   pm  grg
jo sat  baar  paath kare  koyi

rrR      r~g       gm g    rs    s~ s
chutehi  bandhi  maha  sukh hoyi


s~ r~  mm        mmgmp         mgrg
jo yah padhe Hanu man  chalisa

r~ R  r~ r  g~ m     grs~ s
hoye   siddhi  sakhi  gaurisa


sssrm~ m    m gm    pm    grg
tulsi_daas   sada   hari  chera

r~ RR  r~ g    gm g      rs     s~ s
kije          nath   hridaye mein dera


Part 10

sss     ss~    rG~   rG~
pavan tanai  sankat harana

Gmm      G~ rs  r~
mangal  murti    roop


rmm     mmm      pG  rss
Ram   Lakhan Sita sahita

rm m       m G     rs  s
hrdaye basahu sur  bhoopa


sdR sr  rm G rrr     s
Siya  var   Ram  chandraki jay

sdR  sr  rm G Grr rG s
pavan sut  Hanu maan ki jay

sds  sr rm Grr rG s
bolo bhai  sab santan ki jay


Starting Doha:

s         ss      ssr       rg~ g     gg
shri    guru   charan   saroj      raj

pp     pm       grg             sr~
nij     man    mukure    sudhaar

sss~       ssr          ggg      rg
varnao   raghuvar  vimal  jasu

p   pmgr          rs        s
jo  daayak      phal  chaar

p~ p    pm     Gm~      p~ pp
budhi hin    tanu       janike
Or
p~ p   mG    Gm~   p~ pp

ppp            ppd       dN~
sumirau     pavan    kumara

ps*    s*~ N        N~ p
bal     budhi      vidya

d~ p            m r
dehu          mohe

rpm        gg~ r        ss
harahu   kalesa     vikaar


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards