Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Keyboard Notes


Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Keyboard Notes

For Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Indian Notation (srg mpdn)

Piano Notes Tips


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Bharat humko
jaan se pyara hai

Sabse nyara
gulistan humara hai


s~   rg    gg~~
Bharat    humko

rgm~    g    rgrs      r~~
jaa_n   se  pyara   hai
Or
rgm~   g    r  s       r

s~ rg     gg~~
Sabse   nyara

rp~ m~   grgs        r~~
gulistan   humara   hai


Repeat

s~   rg    gg~~   rgm~     g    rgrs       r~~
Bharat    humko jaa_n    se   pyara   hai

s~ rg     gg~~   rp~ m~    grgs        r~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Part 2

Sadiyo se bharat bhumi
duniya ki shaan hai

Bharat maa ki raksha mein
jeevan kurbaan hai


gmp     p      pp        pp
Sadiyo_se   bharat   bhumi

pdpd~   mg    m~ g     r
duni_ya_ ki   shaan   hai
Or
dpd~~    mg   m~ g     r


g~  mp  p        p
Bharat_ maa    ki

pp          p
raksha   mein

pdpd~  mg    m~ g   r
jeevan  Qur_baan   hai


Repeat Part 1

s~   rg    gg~~   rgm~     g    rgrs   r~~
Bharat    humko jaa_n    se   pyara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~    grgs        r~~
Sabse  nyara  gulistan   humara   hai


Music:

mpD~    ns*~
mpD~   ns*~
gmp~   ns*~
gmp~   ns*~


Part 3

Ujde nahi apna chaman,
tute nahi apna vatan

Gumrah naa kar de koi,
barbad naa kar de koi


mpD~   ns*~
Ujde      nahi

mpD~   ns*~
apna     chaman,


Same as above or –

gmp~    ns*~
tute       nahi

gmp~   ns*~
apna     watan


Notes same as above

mpD~ n  s*~   mpD~    ns*~
Gumra_h_  naa   kar   de   koi,

gmp~  n   s*~   gm    p~    ns*~
barba_d_  naa   kar   de    koi


Part 4

Mandir yaha masjid yaha,
hindu yaha muslim yaha

Milke rahe
hum pyaar se
jaago


mpD~    s*r*~
Mandir   yaha

pDs*    r*g* –
masjid  yaha,


mpD~   s*r*~
hindu    yaha

pDs*~   r*g* –
muslim  yaha


g*r*r*   g*m*~
Milke   rahe

g*r*     r*~ g* m*~
hum     pyaa_r_ se

m*g*p*~~~
jaago


Part 5

Hindustani naam
humara hai

Sabse pyara
desh humara hai


Notes same as Part 1

s~ rggg~~    rgm~
Hindustani    naam

grgrs     r~~
humara  hai

s~ rg    gg~~
Sabse   pyara

rp~ m~   grgs        r~~
desh       humara   hai


Repeat

s~ rggg~~    rgm~  grgrs      r~~
Hindustani   naam humara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~   grgs      r~~
Sabse  pyara   desh     humara   hai


Will be Updated:

Part 6

Notes Similar to Part 2

Janmbhumi hai humari
shaan se kahenge hum

Sab hi toh bhaai bhaai
pyaar se rahenge hum


gmp~    p          p    ppp
Janma_bhumi   hai   hamari

dpd~    mg    m~ g       r
shaan   se   kahenge   hum

gm     p  p       pp      pp
Sab   hi   toh   bhaai bhaai

dpd~          mgm        gr
pyaar_se   rahenge   hum


Repeat Part 5

Hindustani naam humara hai
Sabse pyara desh humara hai


s~ rggg~~   rgm~   grgrs       r~~
Hindustani   naam   humara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~  grgs       r~~
Sabse  pyara  desh     humara   hai


Part 7

Aasaam se gujarat tak,
bangaal se maharashtra tak
Jaati kayi gun ek hai,
bhasha kayi sur ek hai

mpD~    ns*~   mpD~   ns*~
gmp~    ns*~  gmp~    ns*~
mpD~ n  s*~   mpD~    ns*~
gmp~  n   s*~   gm    p~    ns*~


Part 8

Kashmir se madraas tak,
keh do sabhi hum ek hai
Aawaaj do hum ek hai jaago

mpD~    s*r*~  pDs*    r*g* –
mpD~   s*r*~  pDs*~   r*g* –
g*r*r*   g*m*~  g*r*     r*~ g* m*~
m*g*p*~~~Patriotic Songs Keyboard Notes

Patriotic Songs

For complete list of Patriotic Songs, Deshbhakti Geet, please visit –

Patriotic Songs Keyboard Notes


Now, full keyboard notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Keyboard Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Part 1

s~  rg  gg~~  rgm~  g  rgrs  r~~  |  s~ rg  gg~~  rp~ m~  grgs  r~~
Bharat humko jaan se pyara hai  |  Sabse nyara gulistan humara hai

Repeat Part 1

Part 2

gmp  p  pp  pp  pdpd~  mg  m~ g  r  |  g~  mp  p  p  pp  p  pdpd~  mg  m~ g  r
Sadiyo se bharat bhumi duniya ki shaan hai  |  Bharat maa ki raksha mein jeevan kurbaan hai

Repeat Part 1

Music:

mpD~  ns*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  ns*~  gmp~  ns*~

Part 3

mpD~  ns*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  ns*~  gmp~  ns*~
Ujde nahi apna chaman | tute nahi apna vatan

mpD~ n  s*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  n  s*~  gm  p~  ns*~
Gumrah naa kar de koi,  barbad naa kar de koi

Part 4

mpD~  s*r*~  pDs*  r*g* –  |  mpD~  s*r*~  pDs*~  r*g* –
Mandir yaha masjid yaha  |  hindu yaha muslim yaha

g*r*r*  g*m*~  g*r*  r*~ g* m*~  m*g*p*~~~
Milke rahe hum pyaar se jaago

Part 5

s~ rggg~~  rgm~  grgrs  r~~  |  s~ rg  gg~~  rp~ m~  grgs  r~~
Hindustani naam humara hai  |  Sabse pyara desh humara hai


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards