Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Keyboard Notes


Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Keyboard Notes

For Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Keyboard Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Indian Notation (srg mpdn)


CDE FGAB

सारेग मपधनि

Part 1

Bharat humko
jaan se pyara hai

Sabse nyara
gulistan humara hai


s~   rg    gg~~
Bharat    humko

rgm~    g    rgrs      r~~
jaa_n   se  pyara   hai
Or
rgm~   g    r  s       r

s~ rg     gg~~
Sabse   nyara

rp~ m~   grgs        r~~
gulistan   humara   hai


Repeat

s~   rg    gg~~   rgm~     g    rgrs       r~~
Bharat    humko jaa_n    se   pyara   hai

s~ rg     gg~~   rp~ m~    grgs        r~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Part 2

Sadiyo se bharat bhumi
duniya ki shaan hai

Bharat maa ki raksha mein
jeevan kurbaan hai


gmp     p      pp        pp
Sadiyo_se   bharat   bhumi

pdpd~   mg    m~ g     r
duni_ya_ ki   shaan   hai
Or
dpd~~    mg   m~ g     r


g~  mp  p        p
Bharat_ maa    ki

pp          p
raksha   mein

pdpd~  mg    m~ g   r
jeevan  Qur_baan   hai


Repeat Part 1

s~   rg    gg~~   rgm~     g    rgrs   r~~
Bharat    humko jaa_n    se   pyara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~    grgs        r~~
Sabse  nyara  gulistan   humara   hai


Music:

mpD~    ns*~
mpD~   ns*~
gmp~   ns*~
gmp~   ns*~


Part 3

Ujde nahi apna chaman,
tute nahi apna vatan

Gumrah naa kar de koi,
barbad naa kar de koi


mpD~   ns*~
Ujde      nahi

mpD~   ns*~
apna     chaman,


Same as above or –

gmp~    ns*~
tute       nahi

gmp~   ns*~
apna     watan


Notes same as above

mpD~ n  s*~   mpD~    ns*~
Gumra_h_  naa   kar   de   koi,

gmp~  n   s*~   gm    p~    ns*~
barba_d_  naa   kar   de    koi


Part 4

Mandir yaha masjid yaha,
hindu yaha muslim yaha

Milke rahe
hum pyaar se
jaago


mpD~    s*r*~
Mandir   yaha

pDs*    r*g* –
masjid  yaha,


mpD~   s*r*~
hindu    yaha

pDs*~   r*g* –
muslim  yaha


g*r*r*   g*m*~
Milke   rahe

g*r*     r*~ g* m*~
hum     pyaa_r_ se

m*g*p*~~~
jaago


Part 5

Hindustani naam
humara hai

Sabse pyara
desh humara hai


Notes same as Part 1

s~ rggg~~    rgm~
Hindustani    naam

grgrs     r~~
humara  hai

s~ rg    gg~~
Sabse   pyara

rp~ m~   grgs        r~~
desh       humara   hai


Repeat

s~ rggg~~    rgm~  grgrs      r~~
Hindustani   naam humara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~   grgs      r~~
Sabse  pyara   desh     humara   hai


Will be Updated:

Part 6

Notes Similar to Part 2

Janmbhumi hai humari
shaan se kahenge hum

Sab hi toh bhaai bhaai
pyaar se rahenge hum


gmp~    p          p    ppp
Janma_bhumi   hai   hamari

dpd~    mg    m~ g       r
shaan   se   kahenge   hum

gm     p  p       pp      pp
Sab   hi   toh   bhaai bhaai

dpd~          mgm        gr
pyaar_se   rahenge   hum


Repeat Part 5

Hindustani naam humara hai
Sabse pyara desh humara hai


s~ rggg~~   rgm~   grgrs       r~~
Hindustani   naam   humara   hai

s~ rg    gg~~   rp~ m~  grgs       r~~
Sabse  pyara  desh     humara   hai


Part 7

Aasaam se gujarat tak,
bangaal se maharashtra tak
Jaati kayi gun ek hai,
bhasha kayi sur ek hai

mpD~    ns*~   mpD~   ns*~
gmp~    ns*~  gmp~    ns*~
mpD~ n  s*~   mpD~    ns*~
gmp~  n   s*~   gm    p~    ns*~


Part 8

Kashmir se madraas tak,
keh do sabhi hum ek hai
Aawaaj do hum ek hai jaago

mpD~    s*r*~  pDs*    r*g* –
mpD~   s*r*~  pDs*~   r*g* –
g*r*r*   g*m*~  g*r*     r*~ g* m*~
m*g*p*~~~Patriotic Songs Keyboard Notes

Patriotic Songs

For complete list of Patriotic Songs, Deshbhakti Geet, please visit –

Patriotic Songs Keyboard Notes


Now, full keyboard notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Keyboard Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Part 1

s~  rg  gg~~  rgm~  g  rgrs  r~~  |  s~ rg  gg~~  rp~ m~  grgs  r~~
Bharat humko jaan se pyara hai  |  Sabse nyara gulistan humara hai

Repeat Part 1

Part 2

gmp  p  pp  pp  pdpd~  mg  m~ g  r  |  g~  mp  p  p  pp  p  pdpd~  mg  m~ g  r
Sadiyo se bharat bhumi duniya ki shaan hai  |  Bharat maa ki raksha mein jeevan kurbaan hai

Repeat Part 1

Music:

mpD~  ns*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  ns*~  gmp~  ns*~

Part 3

mpD~  ns*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  ns*~  gmp~  ns*~
Ujde nahi apna chaman | tute nahi apna vatan

mpD~ n  s*~  mpD~  ns*~  |  gmp~  n  s*~  gm  p~  ns*~
Gumrah naa kar de koi,  barbad naa kar de koi

Part 4

mpD~  s*r*~  pDs*  r*g* –  |  mpD~  s*r*~  pDs*~  r*g* –
Mandir yaha masjid yaha  |  hindu yaha muslim yaha

g*r*r*  g*m*~  g*r*  r*~ g* m*~  m*g*p*~~~
Milke rahe hum pyaar se jaago

Part 5

s~ rggg~~  rgm~  grgrs  r~~  |  s~ rg  gg~~  rp~ m~  grgs  r~~
Hindustani naam humara hai  |  Sabse pyara desh humara hai


Keyboard Notes for Songs

Song List


Keyboard Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Keyboard Notes

New Song List


Keyboard Notes


Piano Tutorial