Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Piano NotesBharat Humko Jaan Se Pyara Hai Piano Notes

For Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Western Notation (CDE FGAB)


srg mpdn

सारेग मपधनि

Part 1

Bharat humko
jaan se pyara hai

Sabse nyara
gulistan humara hai


C~   DE     EE~~
Bharat       humko

DEF~    E    DEDC   D~~
jaa_n    se   pyara   hai
Or
DEF~    E    D  C    D

C~ DE   EE~~
Sabse   nyara

DG~ F~   EDEC     D~~
gulistan   humara   hai


Repeat

C~   DE     EE~~   DEF~    E    DEDC   D~~
Bharat       humko jaa_n    se   pyara   hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC     D~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Part 2

Sadiyo se bharat bhumi
duniya ki shaan hai

Bharat maa ki raksha mein
jeevan kurbaan hai


EFG     G    GG        GG
Sadiyo_se   bharat   bhumi

GAGA~   FE    F~ E     D
duni_ya_ ki     shaan   hai
Or
AGA~~    FE   F~ E     D


E~  FG  G        G
Bharat_ maa    ki

GG         G
raksha   mein

GAGA~  FE    F~ E   D
jeevan    Qur_baan   hai


Repeat Part 1

C~   DE     EE~~   DEF~    E    DEDC   D~~
Bharat       humko jaa_n    se   pyara   hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC     D~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Music:

FGG#~    BC*~
FGG#~   BC*~
EFG~   BC*~
EFG~   BC*~


Part 3

Ujde nahi apna chaman,
tute nahi apna vatan

Gumrah naa kar de koi,
barbad naa kar de koi


FGG#~    BC*~
Ujde        nahi

FGG#~   BC*~
apna      chaman,


Same as above or –

EFG~    BC*~
tute        nahi

EFG~    BC*~
apna      watan


Notes same as above

FGG#~ B  C*~   FGG#~    BC*~
Gumra_h_  naa   kar   de   koi,

EFG~  B   C*~   EF    G~    BC*~
barba_d_  naa   kar   de    koi


Part 4

Mandir yaha masjid yaha,
hindu yaha muslim yaha

Milke rahe
hum pyaar se
jaago


FGG#~    C*D*~
Mandir     yaha

GG#C*    D*E* –
masjid     yaha,


FGG#~   C*D*~
hindu      yaha

GG#C*~   D*E* –
muslim     yaha


E*D*D*   E*F*~
Milke      rahe

E*D*     D*~ E* F*~
hum     pyaa_r_ se

F*E*G*~~~
jaago


Part 5

Hindustani naam
humara hai

Sabse pyara
desh humara hai


Notes same as Part 1

C~ DEEE~~   DEF~
Hindustani     naam

EDEDC     D~~
humara     hai

C~ DE   EE~~
Sabse   pyara

DG~ F~   EDEC      D~~
desh        humara   hai


Repeat

C~ DEEE~~   DEF~  EDEDC     D~~
Hindustani     naam   humara     hai

C~ DE   EE~~   DG~ F~   EDEC      D~~
Sabse   pyara   desh        humara   hai


Will be Updated:

Part 6

Notes Similar to Part 2

Janmbhumi hai humari
shaan se kahenge hum

Sab hi toh bhaai bhaai
pyaar se rahenge hum


EFG~    G         G    GGG
Janma_bhumi   hai   hamari

AGA~   FE    F~ E       D
shaan   se   kahenge   hum

EF     G  G      GG      GG
Sab   hi   toh   bhaai   bhaai

AGA~         FEF        ED
pyaar_se   rahenge   hum


Repeat Part 5

Hindustani naam humara hai
Sabse pyara desh humara hai


C~ DEEE~~   DEF~  EDEDC     D~~
Hindustani     naam   humara     hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC      D~~
Sabse   pyara  desh        humara   hai


Part 7

Aasaam se gujarat tak,
bangaal se maharashtra tak
Jaati kayi gun ek hai,
bhasha kayi sur ek hai

FGG#~    BC*~   FGG#~   BC*~
EFG~    BC*~  EFG~    BC*~
FGG#~ B  C*~   FGG#~    BC*~
EFG~  B   C*~   EF    G~    BC*~


Part 8

Kashmir se madraas tak,
keh do sabhi hum ek hai
Aawaaj do hum ek hai jaago

FGG#~    C*D*~  GG#C*    D*E* –
FGG#~   C*D*~  GG#C*~   D*E* –
E*D*D*   E*F*~  E*D*     D*~ E* F*~
F*E*G*~~~Patriotic Songs Piano Notes

Patriotic Songs

For complete list of Patriotic Songs, Deshbhakti Geet, please visit –

Patriotic Songs Piano Notes


Now, full piano notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Piano Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Part 1

C~  DE  EE~~  DEF~  E  DEDC  D~~  |  C~ DE  EE~~  DG~ F~  EDEC  D~~
Bharat humko jaan se pyara hai  |  Sabse nyara gulistan humara hai

Repeat Part 1

Part 2

EFG  G  GG  GG  GAGA~  FE  F~ E  D  |  E~  FG  G  G  GG  G  GAGA~  FE  F~ E  D
Sadiyo se bharat bhumi duniya ki shaan hai  |  Bharat maa ki raksha mein jeevan kurbaan hai

Repeat Part 1

Music:

FGG#~  BC*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  BC*~  EFG~  BC*~

Part 3

FGG#~  BC*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  BC*~  EFG~  BC*~
Ujde nahi apna chaman | tute nahi apna vatan

FGG#~ B  C*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  B  C*~  EF  G~  BC*~
Gumrah naa kar de koi,  barbad naa kar de koi

Part 4

FGG#~  C*D*~  GG#C*  D*E* –  |  FGG#~  C*D*~  GG#C*~  D*E* –
Mandir yaha masjid yaha  |  hindu yaha muslim yaha

E*D*D*  E*F*~  E*D*  D*~ E* F*~  F*E*G*~~~
Milke rahe hum pyaar se jaago

Part 5

C~ DEEE~~  DEF~  EDEDC  D~~  |  C~ DE  EE~~  DG~ F~  EDEC  D~~
Hindustani naam humara hai  |  Sabse pyara desh humara hai


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Tutorial