Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Piano Notes


Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Piano Notes

For Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western – CDE FGAB

Indian – srg mpdn

Hindi – सारेग मपधनि


Piano Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Western Notation (CDE FGAB)

Piano Notes Tips


srg mpdn

सारेग मपधनि

Part 1

Bharat humko
jaan se pyara hai

Sabse nyara
gulistan humara hai


C~   DE     EE~~
Bharat       humko

DEF~    E    DEDC   D~~
jaa_n    se   pyara   hai
Or
DEF~    E    D  C    D

C~ DE   EE~~
Sabse   nyara

DG~ F~   EDEC     D~~
gulistan   humara   hai


Repeat

C~   DE     EE~~   DEF~    E    DEDC   D~~
Bharat       humko jaa_n    se   pyara   hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC     D~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Part 2

Sadiyo se bharat bhumi
duniya ki shaan hai

Bharat maa ki raksha mein
jeevan kurbaan hai


EFG     G    GG        GG
Sadiyo_se   bharat   bhumi

GAGA~   FE    F~ E     D
duni_ya_ ki     shaan   hai
Or
AGA~~    FE   F~ E     D


E~  FG  G        G
Bharat_ maa    ki

GG         G
raksha   mein

GAGA~  FE    F~ E   D
jeevan    Qur_baan   hai


Repeat Part 1

C~   DE     EE~~   DEF~    E    DEDC   D~~
Bharat       humko jaa_n    se   pyara   hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC     D~~
Sabse   nyara  gulistan   humara   hai


Music:

FGG#~    BC*~
FGG#~   BC*~
EFG~   BC*~
EFG~   BC*~


Part 3

Ujde nahi apna chaman,
tute nahi apna vatan

Gumrah naa kar de koi,
barbad naa kar de koi


FGG#~    BC*~
Ujde        nahi

FGG#~   BC*~
apna      chaman,


Same as above or –

EFG~    BC*~
tute        nahi

EFG~    BC*~
apna      watan


Notes same as above

FGG#~ B  C*~   FGG#~    BC*~
Gumra_h_  naa   kar   de   koi,

EFG~  B   C*~   EF    G~    BC*~
barba_d_  naa   kar   de    koi


Part 4

Mandir yaha masjid yaha,
hindu yaha muslim yaha

Milke rahe
hum pyaar se
jaago


FGG#~    C*D*~
Mandir     yaha

GG#C*    D*E* –
masjid     yaha,


FGG#~   C*D*~
hindu      yaha

GG#C*~   D*E* –
muslim     yaha


E*D*D*   E*F*~
Milke      rahe

E*D*     D*~ E* F*~
hum     pyaa_r_ se

F*E*G*~~~
jaago


Part 5

Hindustani naam
humara hai

Sabse pyara
desh humara hai


Notes same as Part 1

C~ DEEE~~   DEF~
Hindustani     naam

EDEDC     D~~
humara     hai

C~ DE   EE~~
Sabse   pyara

DG~ F~   EDEC      D~~
desh        humara   hai


Repeat

C~ DEEE~~   DEF~  EDEDC     D~~
Hindustani     naam   humara     hai

C~ DE   EE~~   DG~ F~   EDEC      D~~
Sabse   pyara   desh        humara   hai


Will be Updated:

Part 6

Notes Similar to Part 2

Janmbhumi hai humari
shaan se kahenge hum

Sab hi toh bhaai bhaai
pyaar se rahenge hum


EFG~    G         G    GGG
Janma_bhumi   hai   hamari

AGA~   FE    F~ E       D
shaan   se   kahenge   hum

EF     G  G      GG      GG
Sab   hi   toh   bhaai   bhaai

AGA~         FEF        ED
pyaar_se   rahenge   hum


Repeat Part 5

Hindustani naam humara hai
Sabse pyara desh humara hai


C~ DEEE~~   DEF~  EDEDC     D~~
Hindustani     naam   humara     hai

C~ DE   EE~~  DG~ F~   EDEC      D~~
Sabse   pyara  desh        humara   hai


Part 7

Aasaam se gujarat tak,
bangaal se maharashtra tak
Jaati kayi gun ek hai,
bhasha kayi sur ek hai

FGG#~    BC*~   FGG#~   BC*~
EFG~    BC*~  EFG~    BC*~
FGG#~ B  C*~   FGG#~    BC*~
EFG~  B   C*~   EF    G~    BC*~


Part 8

Kashmir se madraas tak,
keh do sabhi hum ek hai
Aawaaj do hum ek hai jaago

FGG#~    C*D*~  GG#C*    D*E* –
FGG#~   C*D*~  GG#C*~   D*E* –
E*D*D*   E*F*~  E*D*     D*~ E* F*~
F*E*G*~~~Patriotic Songs Piano Notes

Patriotic Songs

For complete list of Patriotic Songs, Deshbhakti Geet, please visit –

Patriotic Songs Piano Notes


Now, full piano notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Piano Notes for Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai

Part 1

C~  DE  EE~~  DEF~  E  DEDC  D~~  |  C~ DE  EE~~  DG~ F~  EDEC  D~~
Bharat humko jaan se pyara hai  |  Sabse nyara gulistan humara hai

Repeat Part 1

Part 2

EFG  G  GG  GG  GAGA~  FE  F~ E  D  |  E~  FG  G  G  GG  G  GAGA~  FE  F~ E  D
Sadiyo se bharat bhumi duniya ki shaan hai  |  Bharat maa ki raksha mein jeevan kurbaan hai

Repeat Part 1

Music:

FGG#~  BC*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  BC*~  EFG~  BC*~

Part 3

FGG#~  BC*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  BC*~  EFG~  BC*~
Ujde nahi apna chaman | tute nahi apna vatan

FGG#~ B  C*~  FGG#~  BC*~  |  EFG~  B  C*~  EF  G~  BC*~
Gumrah naa kar de koi,  barbad naa kar de koi

Part 4

FGG#~  C*D*~  GG#C*  D*E* –  |  FGG#~  C*D*~  GG#C*~  D*E* –
Mandir yaha masjid yaha  |  hindu yaha muslim yaha

E*D*D*  E*F*~  E*D*  D*~ E* F*~  F*E*G*~~~
Milke rahe hum pyaar se jaago

Part 5

C~ DEEE~~  DEF~  EDEDC  D~~  |  C~ DE  EE~~  DG~ F~  EDEC  D~~
Hindustani naam humara hai  |  Sabse pyara desh humara hai


Piano Notes for Songs

Song List


Piano Notes for Bhajan

Bhajan List


New and Updated Piano Notes

New Song List


Piano Notes


Piano Notes for Songs


Piano and Keyboards