Shri Ramchandra Kripalu Bhajman – Keyboard Notes

-
Keyboard Notes Keys
-
-
Piano Notes Keys
-

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Keyboard Notes

For Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Notes as Western or Indian Notations, Click –

Western –
Indian –

Lyrics –
_

Keyboard Notes for Shri Ramchandra Kripalu Bhajman – Indian Notation (srg mpdn)


mr         m~ p     dNd
Shri      Ram       chandra

pm~ p       dN         dp
kripalu     bhaj      man,

mmp       mm        mr          m~ p d
haran      bhav     bhaya    darunam


dd          d~ p       d s*~ s* s*
Nav       kanj-      lochan

Nd            pm
kanj         mukh,

gg        s gg      mm
kar     kanj     pad

dNd~~     p m
kanja        runam


mr m~ p        dNdp
Kandarp       aganit

mm~ p        dN
amit            chavi,

dp      m~ p      m~ mr        m~ p d
nav    nil          neeraj         sundaram


dd d~ p       d s*~ s* s*
Patapit       manahu

Ndp     mm        gg
tarit     ruchi    suchi,

s gg        mmd      Nd~~   p m
naumi   Janak    sutavaram


Bhaju Din-bandhu Dinesh
danav daitya-vansh nikandanam.
Raghu-nand anand kanda,
Kaushal chand Dasharath-nandanam.

Shri Ramchandra kripalu bhajman,
haran bhav bhaya darunam

_

Keyboard Notes for Songs

_

Keyboard Notes for Bhajan

_

Keyboard Notes

_
Song:
Shri Ramchandra Kripalu Bhajman - Piano Notes
Notes:
Piano Keyboard Notes for Shri Ram Aarti - Shri Ramchandra Kripalu Bhajman - Western and Indian Notation - FD F~ G AA#A Shri Ram chandra mr m~ p dNd Shri Ram chandra
Category:
Website:
Synthesizer Notes
-